รายการ ICT Digital Content 4.0

1 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1   
  1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ตัวหารร่วมมากและคูณร่วมน้อย
  1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ระบบจำนวนเต็ม
  1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เลขยกกำลัง
2 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2   
  2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เศษส่วนและทศนิยม
  2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การประมาณค่า
  2.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  คู่อันดับและกราฟ
  2.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  2.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
3 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1
  3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  อัตราส่วนและร้อยละ
  3.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การวัด
  3.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แผนภูมิรูปวงกลม
  3.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การแปลงทางเรขาคณิต
  3.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ความเท่ากันทุกประการ
4 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2
  4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
  4.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
  4.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  4.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เส้นขนาน
5 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1
  5.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  พื้นที่ผิวและปริมาตร
  5.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  กราฟ
  5.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ระบบสมการเชิงเส้น
  5.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ความคล้าย
6 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2
  6.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  อสมการ
  6.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ความน่าจะเป็น
  6.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  สถิติ
  6.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
7 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1
  7.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เซต
  7.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การให้เหตุผล
  7.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ตรรกศาสตร์
  7.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  จำนวนจริง
8 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2
  8.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
  8.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  อัตรส่วนตรีโกณมิติ
  8.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เมทริกซ์
  8.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
9 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1
  9.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ลำดับและอนุกรม
  9.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เวกเตอร์
  9.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
  9.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
10 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2
  10.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สถิติ 1
  10.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  จำนวนเชิงซ้อน
  10.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
  10.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ความน่าจะเป็น
11 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1
  11.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สถิติ 2
  11.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ลำดับและอนุกรมอนันต์
12 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2
  12.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  แคลคูลัส
  12.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  กำหนดการเชิงเส้น
13 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1   
  13.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การศึกษาชีววิทยาและธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
  13.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ชีววิทยาของเซลล์
  13.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  สารรอบตัว
  13.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  สารละลาย
  13.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  สารละลายกรด-เบส
14 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2
  14.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  กลศาสตร์
  14.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  งานและพลังงาน
  14.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  โลกของเรา
15 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์  ภาคเรียนที่1   
  15.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  มนุษย์และสัตว์
  15.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เครื่องกล
  15.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  สารประกอบและธาตุ
16 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์  ภาคเรียนที่2   
  16.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความร้อน
  16.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  แสง
  16.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ธรณีวิทยา
  16.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร
  16.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ปฏิกิริยาเคมี
17 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ภาคเรียนที่1   
  17.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  17.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พืช  
  17.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
18 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  ภาคเรียนที่2   
  18.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ไฟฟ้า
  18.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ระบบสุริยะ
  18.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ดวงดาวบนท้องฟ้า
  18.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เทคโนโลยีอวกาศ
19 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่1   
  19.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา
  19.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  19.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  หน่วยของสิ่งมีชีวิต
  19.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การย่อยอาหารและการสลายโมเลกุลอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน
  19.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
20 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชีววิทยา ภาคเรียนที่2   
  20.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา
  20.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  20.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  หน่วยของสิ่งมีชีวิต
  20.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การย่อยอาหารและการสลายโมเลกุลอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน
  20.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
21 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเคมี ภาคเรียนที่1 
  21.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  อะตอมและตารางธาตุ
  21.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พันธะเคมี
  21.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  สมบัติธาตุตามตารางธาตุ
22 ICT Digital Content  4.0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเคมี ภาคเรียนที่2
  22.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  อะตอมและตารางธาตุ
  22.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พันธะเคมี
  22.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  สมบัติธาตุตามตารางธาตุ
23 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่1 
  23.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์
  23.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
  23.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แรง  มวล  และกฎการเคลื่อนที่
  23.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
24 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์  ภาคเรียนที่2
  24.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์
  24.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
  24.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แรง  มวล  และกฎการเคลื่อนที่
  24.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
25 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาชีววิทยา  ภาคเรียนที่1   
  25.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา
  25.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  25.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  หน่วยของสิ่งมีชีวิต
  25.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การย่อยอาหารและการสลายโมเลกุลอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน
  25.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
26 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชีววิทยา  ภาคเรียนที่2   
  26.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา
  26.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  26.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  หน่วยของสิ่งมีชีวิต
  26.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การย่อยอาหารและการสลายโมเลกุลอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน
  26.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
27 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาเคมี ภาคเรียนที่1 
  27.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  อะตอมและตารางธาตุ
  27.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พันธะเคมี
  27.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  สมบัติธาตุตามตารางธาตุ
28 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาเคมี ภาคเรียนที่2
  28.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  อะตอมและตารางธาตุ
  28.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พันธะเคมี
  28.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  สมบัติธาตุตามตารางธาตุ
29 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่1 
  29.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์
  29.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
  29.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แรง  มวล  และกฎการเคลื่อนที่
  29.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
30 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่2 
  30.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์
  30.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
  30.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แรง  มวล  และกฎการเคลื่อนที่
  30.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
31 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาชีววิทยา  ภาคเรียนที่1   
  31.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา
  31.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  31.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  หน่วยของสิ่งมีชีวิต
  31.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การย่อยอาหารและการสลายโมเลกุลอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน
  31.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
32 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชีววิทยา  ภาคเรียนที่2   
  32.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา
  32.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  32.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  หน่วยของสิ่งมีชีวิต
  32.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การย่อยอาหารและการสลายโมเลกุลอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน
  32.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
33 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเคมี ภาคเรียนที่1 
  33.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  อะตอมและตารางธาตุ
  33.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พันธะเคมี
  33.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  สมบัติธาตุตามตารางธาตุ
34 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเคมี ภาคเรียนที่2
  34.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  อะตอมและตารางธาตุ
  34.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พันธะเคมี
  34.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  สมบัติธาตุตามตารางธาตุ
35 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่1 
  35.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์
  35.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
  35.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แรง  มวล  และกฎการเคลื่อนที่
  35.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
36 ICT Digital Content  4.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่2 
  36.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์
  36.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
  36.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แรง  มวล  และกฎการเคลื่อนที่
  36.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
37 ICT Digital Content STEM LAB ON DEMAND
  37.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
    37.1.1 การทดลองเรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์
    37.1.2 การทดลองเรื่อง เซลล์พืชและสัตว์ 
    37.1.3 การทดลองเรื่อง ลักษณะของเซลล์ชนิดต่างๆ 
    37.1.4 การทดลองเรื่อง คลอโรฟิลล์กับการสร้างอาหารของพืช  
    37.1.5 การทดลองเรื่อง พืชสร้างแป้ง  
    37.1.6 การทดลองเรื่อง สิ่งจำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสง  
    37.1.7 การทดลองเรื่อง อาหารที่พบในพืช 
    37.1.8 การทดลองเรื่อง ก๊าซที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสง 
    37.1.9 การทดลองเรื่อง การแพร่ของสาร  
    37.1.10 การทดลองเรื่อง การเกิดออสโมซิสในเซลล์พืช 
    37.1.11 การทดลองเรื่อง การแพร่กระจายของโมเลกุลน้ำ 
    37.1.12 การทดลองเรื่อง ส่วนของพืชที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ  
    37.1.13 การทดลองเรื่อง  ปากใบ 
    37.1.14 การทดลองเรื่อง โครงสร้างของดอกไม้ 
    37.1.15 การทดลองเรื่อง การตอบสนองของพืช 
    37.1.16 การทดลองเรื่อง การยึดตัวของรากพืชเข้าหาความชื้น 
    37.1.17 การทดลองเรื่อง การย่อยแป้ง 
    37.1.18 การทดลองเรื่อง อัตราการเต้นของชีพจร 
    37.1.19 การทดลองเรื่อง โรคหัวใจ 
    37.1.20 การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่ของอากาศเข้าและออกจากลูกโป่ง 
    37.1.21 การทดลองเรื่อง วัดความจุอากาศของปอด
    37.1.22 การทดลองเรื่อง สารเจือปนในอากาศ
    37.1.23 การทดลองเรื่อง  สังเกตุและสืบค้นข้อมูลพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์
    37.1.24 การทดลองเรื่อง สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารเสพติด
    37.1.25 การทดลองเรื่อง การตรวจสอบอาหาร
    37.1.26 การทดลองเรื่อง การตรวจสอบวิตามินซี
    37.1.27 การทดลองเรื่อง จัดรายการอาหาร
    37.1.28 การทดลองเรื่อง สำรวจผลิตภัณฑ์อาหาร
    37.1.29 การทดลองเรื่อง เทคโนโลยีที่ช่วยให้มีบุตร
    37.1.30 การทดลองเรื่อง เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์
  37.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
    37.2.1 วิชาชีววิทยา
      37.2.1.1 การทดลองเรื่อง การลำเลียงสารผ่านเซลล์พืช
      37.2.1.2 การทดลองเรื่อง การคายน้ำของพืช 
      37.2.1.3 การทดลองเรื่อง สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับไต 
      37.2.1.4 การทดลองเรื่อง เทอร์มอสแตทในร่างกาย
      37.2.1.5 การทดลองเรื่อง การรักษาอุณหภูมิในร่างกายของสัตว์ในเขตร้อนและเขตหนาว 
      37.2.1.6 การทดลองเรื่อง การให้วัคซีนแก่เด็กในวัยต่างๆ 
      37.2.1.7 การทดลองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ HIV  
      37.2.1.8 การทดลองเรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่สังเกตเห็นได้       
      37.2.1.9 การทดลองเรื่อง ศึกษาโครโมโซมของเซลล์ปลายรากหอม     
      37.2.1.10 การทดลองเรื่อง เรียนรู้โครงสร้าง ดีเอ็นเอ
      37.2.1.11 การทดลองเรื่อง ฝึกเขียนเพดดีกรี 
      37.2.1.12 การทดลองเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะโรคธาลัสซีเมีย        
      37.2.1.13 การทดลองเรื่อง ตรวจสอบตาบอดสี
      37.2.1.14 การทดลองเรื่อง การหาหมู่เลือด 
      37.2.1.15 การทดลองเรื่อง การสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมิวเทชัน        
      37.2.1.16 การทดลองเรื่อง สืบค้นข้อมูลการคัดเลือกตามธรรมชาติ     
      37.2.1.17 การทดลองเรื่อง สืบค้นข้อมูลการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์ 
      37.2.1.18 การทดลองเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น     
      37.2.1.19 การทดลองเรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
      37.2.1.20 การทดลองเรื่อง ระบบนิเวศธรรมชาติของโลก 
      37.2.1.21 การทดลองเรื่อง ระบบนิเวศในท้องถิ่น
      37.2.1.22 การทดลองเรื่อง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆภายในระบบนิเวศ
      37.2.1.23 การทดลองเรื่อง แนวโน้มการเพิ่มประชากรมนุษย์ของโลก และของประเทศไทย
      37.2.1.24 การทดลองเรื่อง คนกับทรัพยากรธรรมชาติ
      37.2.1.25 การทดลองเรื่อง ร่วมใจพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      37.2.1.26 การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่ของไส้เดือน
      37.2.1.27 การทดลองเรื่อง ชนิดของข้อต่อกับการเคลื่อนไหว
      37.2.1.28 การทดลองเรื่อง การทำงานของกล้ามเนื้อยึดกระดูกที่แขน
      37.2.1.29 การทดลองเรื่อง การทำตำแหน่งของจุดบอดและโฟเวีย
      37.2.1.30 การทดลองเรื่อง ความไวแต่ละบริเวณของผิวหนัง
    37.2.2  วิชาเคมี  
      37.2.2.1 การทดลองเรื่อง การค้นพบโครงสร้างอะตอม 
      37.2.2.2 การทดลองเรื่อง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวเคลียส
      37.2.2.3 การทดลองเรื่อง การจัดตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุบางชนิด
      37.2.2.4 การทดลองเรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวนธาตุในแต่ละคาบกับจำนวนอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงาน 
      37.2.2.5 การทดลองเรื่อง สมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก
      37.2.2.6 การทดลองเรื่อง จุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสารประกอบไอออนิก                              
      37.2.2.7 การทดลองเรื่อง การเปลี่ยนสีของสารประกอบแทรนซิชันบางชนิด 
      37.2.2.8 การทดลองเรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี
      37.2.2.9 การทดลองเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาของลวดแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก
      37.2.2.10 การทดลองเรื่อง การสลายตัวของโซเดียมไทโอซัลเฟตที่อุณหภูมิต่างๆ 
      37.2.2.11 การทดลองเรื่อง บทบาทของโลหะทองแดงในปฏิกิริยาของลวดแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก 
      37.2.2.12 การทดลองเรื่อง ปิโตรเลียมกับสังคมและเศรษฐกิจ 
      37.2.2.13 การทดลองเรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการขนส่งน้ำมันดิบ     
      37.2.2.14 การทดลองเรื่อง ปัญหาการนำแหล่งก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์
      37.2.2.15 การทดลองเรื่อง ก๊าซชีวภาพ 
      37.2.2.16 การทดลองเรื่อง การสลายตัวของพลาสติก 
      37.2.2.17 การทดลองเรื่อง การทดสอบพลาสติกรีไซเคิล 
      37.2.2.18 การทดลองเรื่อง การทำยางในประเทศไทย
      37.2.2.19 การทดลองเรื่อง การทำเส้นใยสังเคราะห์
      37.2.2.20 การทดลองเรื่อง สุขภาพกับอาหาร 
      37.2.2.21 การทดลองเรื่อง เปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวในน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์
      37.2.2.22 การทดลองเรื่อง ประโยชน์ไขมัน
      37.2.2.23 การทดลองเรื่อง การทดสอบโปรตีนในอาหาร
      37.2.2.24 การทดลองเรื่อง การทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว
      37.2.2.25 การทดลองเรื่อง การย่อยสลายแป้ง
    37.2.3  วิชาฟิสิกส์  
      37.2.3.1 การทดลองเรื่อง การวัดอัตราเร็วโดยเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
      37.2.3.2 การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี 
      37.2.3.3 การทดลองเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่ง       
      37.2.3.4 การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ 
      37.2.3.5 การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับ       
      37.2.3.6 การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบแกว่ง
      37.2.3.7 การทดลองเรื่อง การชนกันของรถทดลองแบบยืดหยุ่น       
      37.2.3.8 การทดลองเรื่อง การชนกันของรถทดลองแบบไม่ยืดหยุ่น    
      37.2.3.9 การทดลองเรื่อง การระเบิดออกจากกัน 
      37.2.3.10 การทดลองเรื่อง การชนกันของลูกกลมโลหะในสองมิติ       
      37.2.3.11 การทดลองเรื่อง ความเค้นดึงและความเครียดดึง 
      37.2.3.12 การทดลองเรื่อง ความดันในของเหลว 
      37.2.3.13 การทดลองเรื่อง แรงลอยตัว 
      37.2.3.14 การทดลองเรื่อง แรงดึงผิวของของเหลว 
      37.2.3.15 การทดลองเรื่อง ความตึงผิวของของเหลว 
      37.2.3.16 การทดลองเรื่อง กฎของบอยล์ 
      37.2.3.17 การทดลองเรื่อง กฎของชาร์ลส์ 
      37.2.3.18 การทดลองเรื่อง หาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของอุณหภูมิ 
      37.2.3.19 การทดลองเรื่อง การสะท้อนของคลื่น
      37.2.3.20 การทดลองเรื่อง การหักเหของคลื่น
      37.2.3.21 การทดลองเรื่อง การแทรกสอดของคลื่น
      37.2.3.22 การทดลองเรื่อง การเลี้ยวเบนของคลื่น
      37.2.3.23 การทดลองเรื่อง คลื่นนิ่งในเส้นเชือก
      37.2.3.24 การทดลองเรื่อง เสียงกับการแทรกสอด
      37.2.3.25 การทดลองเรื่อง เสียงกับการเลี้ยวเบน
      37.2.3.26 การทดลองเรื่อง ความถี่ธรรมชาติ
      37.2.3.27 การทดลองเรื่อง การสั่นพ้องของเสียง
      37.2.3.28 การทดลองเรื่อง การวัดความยาวคลื่นเสียง
      37.2.3.29 การทดลองเรื่อง การเกิดบีตส์ของเสียง
      37.2.3.30 การทดลองเรื่อง คลื่นนิ่งของเสียง
      37.2.3.31 การทดลองเรื่อง การแทรกสอดของแสง
      37.2.3.32 การทดลองเรื่อง การเลี้ยวเบนของแสง
      37.2.3.33 การทดลองเรื่อง เกรตติง
38 ดิจิตอลคอนเทนต์  STEM LAB ON DEMAND โครงงาน SAVE THE SNAILS
  38.1 การทดลองเรื่อง ถ่านหินทำให้เกิดไฟฟ้าได้อย่างไร
  38.2 การทดลองเรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จับถือได้
  38.3 การทดลองเรื่อง มือหมุนไฟฉาย
  38.4 การทดลองเรื่อง มอเตอร์ที่แยกส่วนออก
  38.5 การทดลองเรื่อง รูปแบบกังหันลม
39 ดิจิตอลคอนเทนต์ T STEM LAB ON DEMAND โครงงาน SAVE THE SEA BIRDS
  39.1 การทดลองเรื่อง รถพลังงานแสงอาทิตย์
  39.2 การทดลองเรื่อง รถโซล่าเซลล์ขึ้นทางลาด
  39.3 การทดลองเรื่อง วงจรแบตเตอร์รี่และมอเตอร์
  39.4 การทดลองเรื่อง วงจรโซล่าเซลล์และมอเตอร์
  39.5 การทดลองเรื่อง ตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกันโดยใช้ชุดของเล่นวิทยาศาสตร์
40 ดิจิตอลคอนเทนต์  STEM LAB ON DEMAND โครงงาน SAVE THE PENGUINS
  40.1 การทดลองเรื่อง Soda Can Demo
  40..2 การทดลองเรื่อง การนำความร้อน การแผร่รังสีความร้อน การพาความร้อน
  40.3 การทดลองเรื่อง การถ่ายเทความร้อนและการออกแบบการทดลอง 
  40.4 การทดลองเรื่อง การออกแบบและสร้างที่อยู้อาสัยของนกเพนกวิน
  40.5 การทดลองเรื่อง การสร้างที่อยู่อาศัยของนกเพนกวินโดยใช้หลักวิศวกรรม
41 ดิจิตอลคอนเทนต์  STEM LAB ON DEMAND โครงงาน SAVE THE BLACK FOOTED FERRETS
  41.1 การทดลองเรื่อง การเรียนรู้ชีวิตและถิ่นอาศัยของเฟอเรทแบลคฟุต
  41.2 การทดลองเรื่อง รู้จักวงจรไฟฟ้า
  41.3 การทดลองเรื่อง ตัวเก็บประจุ แบตเตอรี่และการจัดเก็บไฟฟ้า
  41.4 การทดลองเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการพิมพ์โครงสร้างบ้าน
  41.5 การทดลองเรื่อง ตัวเก็บประจุที่เก็บพลังงานไฟฟ้าเกิดจากแสงอาทิตย์และการเคลื่อนที่
42 โปรแกรมระบบ  STEM  LABORATORY
43 ดิจิตอลคอนเทนต์ STEM LABORATORY
  43.1 กิจกรรมสะเต็ม เครื่องยิงกระสุน
  43.2 กิจกรรมสะเต็ม สะพานหลอดกาแฟ
  43.3 กิจกรรมสะเต็ม ร่มชูชีพพยุงไข่
  43.4 กิจกรรมสะเต็ม แพบรรทุกของ
  43.5 กิจกรรมสะเต็ม สะพานหลอด
  43.6 กิจกรรมสะเต็ม อุปกรณ์รองรับไข่
  43.7 กิจกรรมสะเต็ม รถพลังงานลม
  43.8 กิจกรรมสะเต็ม คอนโดหลอด
  43.9 กิจกรรมสะเต็ม หอคอยหลอด
  43.10 กิจกรรมสะเต็ม เรือใบกับสายลม
  43.11 กิจกรรมสะเต็ม ตึกไม้จิ้มฟัน
  43.12 กิจกรรมสะเต็ม โต๊ะกระดาษมหัศจรรย์
  43.13 กิจกรรมสะเต็ม เรือพลังสะอาด
  43.14 กิจกรรมสะเต็ม ไฮโดลิกยกของ
  43.15 กิจกรรมสะเต็ม มือกล  
  43.16 กิจกรรมสะเต็ม เก้าอี้ลังกระดาษ
  43.17 กิจกรรมสะเต็ม หลอดปกป้องไข่
  43.18 กิจกรรมสะเต็ม ไททานิคไม่มีวันจม
  43.19 กิจกรรมสะเต็ม รถไฟเหาะรางกระดาษ
  43.20 กิจกรรมสะเต็ม รถ LEGO พลังงานสะอาด

กลับขึ้นบน