เครื่องพิมพ์แบบ ALL-IN-ONE

- เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด Inkjet แบบที่มีลักษณะ
การทำงานในเรื่อง
- การพิมพ์งาน (Print) มีความละเอียดไม่น้อยกว่า
4800 dpi
- การทำสำเนา (Copy) มีความละเอียดไม่น้อยกว่า
600 dpi
- การสแกน (Scan) มีความละเอียดไม่น้อยกว่า
600 dpi

All-in One PC TOUCH SCREEN

- เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด Inkjet แบบที่มีลักษณะ
  การทำงานในเรื่อง
- การพิมพ์งาน (Print) มีความละเอียด 6,000 x
  1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์
  33 (ขาวดำ) 27 (สี) หน้า/นาที
- การสแกน (Scan) มีความละเอียด 1,200 x
  2,400 dpi
- การทำสำเนา (Copy) มีความละเอียด 1,200 x
  1,200 dpi
- ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
  (Auto Document Feed)
- ถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
  90 สำเนา
- ย่อและขยายได้ 25 ถึง 400
  เปอร์เซ็นต์
- ใช้ได้กับ กระดาษ A 4, Letter, Leaal และ
  Custom ใส่กระดาษ 100 แผ่น