เปิดโลกเทคโนโลยีสู่ห้องเรียนยุคดิจิตอล

แนวคิดของการนำ Tablet มาเป็นเครื่องมือในการจักการเรียนการสอนเพื่อเปิดโลกเทคโนโลยีสู่ห้องเรียนดิจิตอล เพราะ Tablet เป็นอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน และการศึกษา โดย Tablet มีความเหมาะสมในด้านของความเรียบง่าย

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

Hardware ห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
Software E-learning บทเรียนช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ทุกระดับชั้น

ห้องเรียน Gifted

ห้องเรียน Gifted

ห้องเรียนอาเซียน

ห้องเรียน อาเซียน

หลังคาโดม ลานกิจกรรมอเนกประสงค์

โดมหลังคาเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน .

Digital Library