คุณสมบัติของโปรแกรม

 
1.  เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภท
    บราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน(Intranet)โดยติดตั้งโปรแกรม ระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย 
2.  เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server 
3.  เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) ได้แก่ PHP, HTML, Java Script, ActiveX
4.  เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับ Apache Web Server 
5.  เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ ได้แก่ Microsoft Explorer, Google Chrome 
6.  เป็นระบบที่เก็บรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลบน SERVER 
7.  เป็นระบบที่เก็บรวบรวมสื่อประเภทวีดีโอ หรือ VCD หรือ DVD เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลบน SERVER 
8. ระบบสามารถจัดเก็บและเรียกใช้งานได้ด้วยระบบกราฟิก โดยแยกตามหมวดหมู่ของชนิดของวีดีทัศน์ตามหลักของ ดิวอี้ 
9. ระบบสามารถให้ผู้ควบคุมระบบเพิ่ม หรือลดข้อมูลได้ โดยสะดวก และง่ายต่อการใช้งานและ ไม่จำกัดจำนวน
 

กลับขึ้นบน