- เป็นลำโพงชนิดติดผนัง แบบสองทาง (2-Way Speaker) ชนิดกันน้า
- มีดอกลำ โพงเสียงต่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว และ ดอกลา โพงเสียงสูงขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 42 x 28 x 26 เซนติเมตร
- ลา โพงทนกา ลังเสียงได้ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ และ สูงสุด 100 วัตต์ (Max Power)
- สามารถต่อลา โพงได้ 2 รูปแบบ 100V,70V LINE และ 8 โอห์ม
- มีค่าความไวของลา โพงที่ (Sensitivity) ที่1วัตต์/1 เมตร ไม่น้อยกว่า 93 Db
- มีค่าความดังสูงสุดของลา โพงที่ (SPL) ที่ 1 เมตร ไม่น้อยกว่า 108 dB +/-2dB
- มีค่าความถี่ตอบสนองไม่น้อยกว่า 50 Hz ถึง 20,000 Hz หรือดีกว่า
- วัสดุภายนอกทำ จากพลาสติก
 

กลับขึ้นบน