ห้องเรียนหุ่นยนต์ STEM Robotics

โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการศึกษา (STEM แบบบูรณาการ Robot for STEM Education)
- ปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ในเรื่องหุ่นยนต์ ที่เร่ิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆ การศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย แม้ว่าจะมีหนังสือให้ความรู้ทางด้านนี้อยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ และยังไม่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งกำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านนี้เพื่อใช้ประกอบการเรียน และเป็นวิชาชีพในอนาคต ซึ่งในเวลาปกติไม่มีโอกาสในการเรียน การฝึกฝน ให้เกิดความเชี่ยวชาญ จึงทำให้ขาดประสบการณ์และทักษะในเรื่องราวของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ การบูรณาการแนวการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ผ่านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จะได้รับแนวทางและสามารถศึกษาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ได้ด้วยตนเอง มีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้เกิดมุมมองและความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง และสามารถประยุกต์ความคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
- จุดมุ่งหมายอีกประการคือ เพื่อยกระดับความรู้ด้านหุ่นยนต์ของเยาวชนในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ ต่อไป และฝึกทักษะด้านวิศวกรรม ทั้งนี้การเรียนหุ่นยนต์ถือเป็นหลักสูตรหลักของหลายๆ ประเทศ และสำหรับประเทศไทย ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดี ในการเปิดโลกแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนของไทย เพื่อก้าวสู่ความเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต

ย้อนกลับ