ห้องเรียนหุ่นยนต์ STEM Robotics

โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการศึกษา (STEM แบบบูรณาการ Robot for STEM Education)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ STEM
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดแบบบูรณาการผ่านระบบ STEM
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 และ THAILAND 4.0 ที่เน้นการเรียนรู้หุ่นยนต์ควบคู่ไปกับวิขาหลักสูตรแกนกลาง
4. เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับนักเรียน ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเปลี่ยนการเล่นให้เป็นการเรียนรู้
- โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นในการพัฒนาชุดหุ่นยนต์ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจองค์ความรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งเป็นการพัฒนาสื่อที่ส่งเสริมในการประยุกต์ใช้การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในห้องเรียน ซึ่งชุดหุ่นยนต์ในโครงการวิจัยนี้มีความแตกต่างหลักสำคัญจากชุดคิทหุ่นยนต์ทั่วไปที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดในประเด็นที่ว่าชุดคิทหุ่นยนต์ทั่วไปโดยปกติแล้วถูกออกแบบมาเพื่อเป้าประสงค์หลักในการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์และการพัฒนาโปรแกรมในหุ่นยนต์ ในขณะที่ชุดหุ่นยนต์ในโครงการวิจัยนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยตรง โดยผู้เรียนรู้ไม่ต้องทำการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์หรือมีพื้นฐานความรู้ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์มาก่อน โดยเพื่อให้ชุดหุ่นยนต ์ในโครงการวิจัยนี้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดังกล่าวนั้น ชุดหุ่นยนต์จะมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ 2 ประการนั้นคือ ชุดหุ่นยนต์ต้องสามารถถูกปรับเปลี่ยนส่วนประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ต่างๆ และผู้เรียนต้องสามารถปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
- โครงการ STEM Robotics นี้ได้เรียนรู้และเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา การฝึกทักษะปฏิบัติ การสังเกต ความอดทดและทักษะอีกหลาย ๆ อย่าง ที่จะทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้หลายด้านตรงตาม STEM Education เป็นแนวทางการเรียนการสอนที่มีลักษณะของการบูรณาการการเรียนการสอนทั้งสี่สาขาเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยการจัดการเรียนรู้ด้วยหลายสาขา ได้นำองค์ความรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือหลักสูตร STEM มาผสมผสานกับ หุ่นยนต์ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสื่อการสอน ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่การประกอบและการออกแบบหุ่น การเขียนโปรแกรมสั่งการ จนกระทั่งสามารถประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ประดิษฐ์ทำภารกิจต่าง ๆ เน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิด จินตนาการ ความสามารถที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สนุกสนานกับการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง ประสานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทักษะคอมพิวเตอร์ และฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ
 

เพิ่มเติม