Computer Room

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน
- เพื่อให้สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการมีความปลอดโปร่งและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน